آموزش کامل مدلسازی راینو Finishing Turtle Boy

    00:00:00 در این فیلم سطوح تراز وسط پیشرفته نهایی، اجازه دهید پایان برساند از ما از 00:00:04 بازدید کننده فضا، لاک پشت پسر، و او برخی از اسلحه و یقه را. 00:00:08 شروع با یقه، من دو منحنی …

Read More »

آموزش کامل راینو 5 : Insetting a turtle smile

            00:00:00 در این فیلم ما را روش سطوح تراز وسط یکی دیگر از کاوش و 00:00:03 ساخت داخل به لاک پشت پسر یک بازی دوستانه، لبخند لاک پشت. 00:00:07 این روش شبیه به کلاه …

Read More »